กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การประเมินผลงานทางวิชาการ   Icon การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Icon สายงานนิติการ  
  สายงานนิติการ   
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 1) ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 2) ข้อเสนอแนวคิด เดือน ปี พ.ศ.
1 นายพณศักร เอี่ยมสุภาษิต การตอบข้อหารือเรื่องอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลาในการจัด
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด "สมิหลา - ช้าง
เอเชี่ยนบีซ วอลเลย์บอลทัวร์"
ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 
- คู่มือแนวทางการเลือก
ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 
กันยายน
2562
 2  นายกฤตชัย บุญภักดิ์ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดในกรณีคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) ซึ่งเป็นผู้ดำเนิน
โครงการขุดลอกคลองวังกระดาน
กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
เป็นเหตุให้สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับ
ความเสียหาย
 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นขอหารือการขอมีบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่มาจากการแต่งตั้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการทำหรือการใช้
เครื่องหมายครุฑพ่าห์
ในราชการ พ.ศ. 2544
 กุมภาพันธ์
2562
3 นายโรจน์ วราพรมงคลกุล การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดง
ธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
 
การออกประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
รูปธงชาติ ตามพระราช
บัญญัติธง พ.ศ. 2522
 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
คำสั่งของราชการ
 
สิงหาคม
 2561
4 นายอธิศักดิ์ ทวีสุข การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามระเบียบ
บ.ท.ช. กรณีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ย่านอันตรายใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ให้แก่
พลเอกณัฐติพล กนกโชติ กับพวก
รวม 163 ราย
 
- การศึกษากฎหมาย
เปรียบเทียบกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
เมษายน
 2561
5  นายสรศักดิ์ ระดาเขตร์ การกำหนดเครื่องหมายแสดงสังกัด
ของส่วนราชการ (กฎสำนักนายก-
รัฐมนตรี ฉบับที่ 99 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่าย
พลเรือนพุทธศักราช 2478
 
การกำหนดเครื่องแบบพิเศษ
สำหรับข้าราชการสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (กฎสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่อง
แบบพิเศษสำหรับข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ พ.ศ. 2560)
 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานร่วมกันของ
นิติกรของแต่ละสำนัก/กอง/
ศูนย์ในสังกัดสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
เมษายน
 2561
           

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today