กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การประเมินผลงานทางวิชาการ   Icon การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Icon สายงานประชาสัมพันธ์ และสายงานวิเทศสัมพันธ์  
  สายงานประชาสัมพันธ์ และสายงานวิเทศสัมพันธ์   
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 1) ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 2) ข้อเสนอแนวคิด เดือน ปี พ.ศ.
1 นางสาวชัญญานุช เพชรร้อน การจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่ 85
 
- การจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
(E - Book)
 
มกราคม
2562
 2 นางดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู การปฏิบัติราชการในฐานะผู้ช่วย
เลขานุการของคณะทำงานโฆษก
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
บรรณาธิการข้อมูลจดหมาย
ข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ในส่วนของบทความเทิดทูน
สถาบัน
การสื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรใน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรััฐมนตรี
ผ่านแอปพลิเคชัน LINE
 มกราคม
2562
           

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today