กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การประเมินผลงานทางวิชาการ   Icon การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Icon สายงานวืชาการคอมพิวเตอร์  
  สายงานวืชาการคอมพิวเตอร์   
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 1) ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 2) ข้อเสนอแนวคิด เดือน ปี พ.ศ.
1 นายกีรติ คคนัมพร การปรับปรุงระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ สปน.
ในปี พ.ศ. 2559
 
-
 
การจัดทำระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 
กันยายน
2562
 2  นางสาวจันธิรา กิติบุตร การออกแบบระบบงานบริหาร
งานบุคคลของ สปน.

 
ระบบคัดสำเนาทะเบียนประวัติ
ราษฎร (สปน.) (OPM Smart)

 
การจัดทำระบบแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ สปน.
(OPM e - Form)
 
 กันยายน
2562
3 นายอิศเรศ อิศโรสกุล ระบบศูนย์ข้มูลข่าวสารของ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์


 
ระบบรับสมัครโครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทางเว็บไซต์
 
รวบรวมศูนย์ข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
 
สิงหาคม
 2560
4 นางสาวปศิญา เชื้อดี โครงการพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล 
ระบบโครงการทดสอบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ
 
พัฒนาระบบควบคุม
งบดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (สขร.)

 
พฤษภาคม
 2559
5 นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์ โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
ไร้สายสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี (OPM WiFi)
 
- การจัดทำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้สาย (OPM WiFi)
 
กุมภาพันธ์
 2559
6 นายสุระศักดิ์ มานันที โครงการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อรองรับระบบ
สารสนเทศภายในสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 - การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานและความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูงของ
 
ธันวาคม
2558
 
           

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today