กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การประเมินผลงานทางวิชาการ   Icon การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Icon สายงานวิชาการเงินและบัญชี และสายงานวิชาการพัสดุ  
  สายงานวิชาการเงินและบัญชี และสายงานวิชาการพัสดุ   
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 1) ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 2) ข้อเสนอแนวคิด เดือน ปี พ.ศ.
1 นางสุชานันท์ พันธ์เพชร การเช่ารถยนต์ตู้สำหรับใช้ในราชการ
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding)
 
การบริหารเงินตามระบบบริหาร
การเงินการคลังด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท
 
ธันวาคม
2562
 2 นางปวีณา สุอุทัย การดำเนินการจ่ายเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ
e - Payment
 
- การจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
ผ่านระบบ e - Payment
 สิงหาคม
2562
           

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today