กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การประเมินผลงานทางวิชาการ   Icon การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Icon สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน  
  สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน   
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 1) ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 2) ข้อเสนอแนวคิด เดือน ปี พ.ศ.
1 นางวารุณี ฤทธิ์งาม การตรวจสอบงบการเงิน
ของสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี กรณี
รายงานการเงิน ตั้งแต่
ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561
การตรวจสอบการดำเนินงาน
กรณีโครงการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
คู่มือการตรวจสอบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการ
กันยายน
2562
 2 นางมธุรส คงเพชร์
เฟอร์สคัวร์
การตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล กรณีศึกษาโครงสร้าง
และพัฒนาผู้นำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ ก.พ.
การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ สปน.
การพัฒนาการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
จากระบบ GFMIS
 กันยายน
2562

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today