การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) พ.ศ. 2563 - 2565 ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ : 14 กันยายน 2563
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์   อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานประสานงานข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3/2563
ในวันที่ : 9 กันยายน 2563
   อ่านต่อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ของสำนักนายกรัฐมนตรีประจำรัฐสภา (สปน. กปส. สคบ. และ บมจ. อสมท)
ในวันที่ : 9 กันยายน 2563
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานของสำนักนายกรัฐมนตรีประจำรัฐสภา เพื่อรองรับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะ   อ่านต่อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมชี้แจง คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา
ในวันที่ : 27 สิงหาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย นายเจริญ ชื้อตระกูลผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเข้าชี้แจง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   อ่านต่อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมชี้แจง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา
ในวันที่ : 24 สิงหาคม 2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 416-417 ชั้น 4อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเจริญ ชื้อตระกูลผู้ช่วยปลัดส   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 11 ข่าว ,หน้า   [ << <  1 2  3  >  >> ]