การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ในวันที่ : 31 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
ในวันที่ : 31 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่   อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ในวันที่ : 23 สิงหาคม 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ในวันที่ : 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยม   อ่านต่อ
การประขุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙
ในวันที่ : 26 พฤษภาคม 2559
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ 32559
ในวันที่ : 13 พฤษภาคม 2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับ   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ในวันที่ : 3 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงา   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ในวันที่ : 18 มีนาคม 2559
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที   อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ในวันที่ : 17 มีนาคม 2559
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้    อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ในวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าท   อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวนเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ในวันที่ : 24 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวนเป็นเงินได้ (อบชง.) คร   อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวนเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ในวันที่ : 26 สิงหาคม 2558
   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ในวันที่ : 26 สิงหาคม 2558
   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ในวันที่ : 17 กรกฏาคม 2558
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ป   อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในวันที่ : 11 มิถุนายน 2558
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครง   อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ในวันที่ : 30 เมษายน 2558
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.   อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ในวันที่ : 16 เมษายน 2558
   อ่านต่อ
 ทั้งหมด 17 ข่าว ,หน้า   [ 1 ]