การมอบนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   อ่านต่อ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าศูนย์ประสานงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักนายก   อ่านต่อ
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในวันที่ : 13 มกราคม 2564
   อ่านต่อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ในวันที่ : 7 ธันวาคม 2563
วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)เป็นประธานการประชุม กอ.นตผ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐม   อ่านต่อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ สปน. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ในวันที่ : 1 ธันวาคม 2563
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเจริญ ชื้อตระกูล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓    อ่านต่อ
 ทั้งหมด 11 ข่าว ,หน้า   [ 1  2  3  >  >> ]